Taru taidokkaista nuorista

Innovaatiprojektin loppuraportti
Marina Jaala
Heidi Jänkälä
Valtteri Pilhjerta
Nadja Smedman
Minna Säkkinen
Metropolia Ammattikorkeakoulu


Johdanto

Toteutimme viiden hengen projektiryhmässä innovatiivisen toimintapäivän Käpylän peruskoulun 10. luokalle. Tiimimme muodostui terveydenhoidon, fysioterapian, optometrian ja sosiaalialan opiskelijoista. Projektimme on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun monialaisia innovaatio-opintoja ja toimintapäivän järjestämiseen saimme toimeksiannon EU:n rahoittamalta Liaani-hankkeelta. Hankkeen tarkoituksena on kehittää välineitä, jotka tukevat nuorten työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista, opiskelumotivaatiota sekä elämänhallintaa ja terveyttä.

Tavoitteet

Projektin tarkoituksena oli kehittää toimintamalli tukemaan nuorten työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista. Projektin tavoitteena oli tämän toimintamallin kautta tukea nuorten itseluottamuksen kehittymistä, ja siten lisätä heidän opiskelumotivaatiotansa. Projekti pyrki myös edesauttamaan nuorten työelämään sijoittumista. Asetimme projektin keskeiseksi tavoitteeksi nuorten taitojen esille tuomisen ja heidän osaamisensa tunnistamisen entistä paremmin. Sosiaali- ja hyvinvointialojen opiskelijoina halusimme myös lisätä nuorten tietoa terveydestä ja ensiavusta sekä kasvattaa omaa ohjausosaamistamme.

Kohderyhmänä 10. luokka

Kohderyhmämme projektissa oli Käpylän peruskoulun 10.luokka. Luokka koostui yhteensä 19 oppilaasta, joista kuusi oli tyttöjä ja loput poikia. Käpylän peruskoulun 10.luokka oli mukana viime vuonna toteutetussa Liaani-hankkeen innovaatioprojektissa, ja hyvin toteutuneesta yhteistyöstä syntyi halu osallistua myös tämän vuoden projektihankkeeseen.

10. luokkalaiset ovat 2. asteen nivelvaiheessa olevia opiskelijoita, joilla on käynnissä ratkaiseva vaihe tulevan työllistymisen ja jatko-opintojen kannalta. 10. luokalla opiskelijoilla on mahdollisuus kerrata tietojaan ja korottaa päättötodistuksen arvosanoja, jotta jatko-opiskelupaikan saaminen esimerkiksi lukiosta olisi mahdollista. Lukuvuoden aikana tutustutaan lisäksi erilaisiin ammatillisiin opintoihin ja Käpylän peruskoulussa 10.luokkalaiset tutustuvat koko lukuvuoden ajan työelämään viikoittaisella TET -jaksolla.

Projektin keskiössä on 10. luokkalaisten taitojen ja osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen. Tämä on erittäin tärkeää, jotta nuorten itseluottamus ja ymmärrys omista taidoista kasvaisi. Usko omiin kykyihin ja osaamiseen edesauttaa nuoria hakeutumaan ammatilliseen koulutukseen, työelämään tai lukio-opintojen pariin. Tämä osaltaan parantaa nuorten elämänhallintaa ja terveyttä.

Suunnittelu

Projektin suunnittelu lähti alusta alkaen vauhdilla käyntiin, sillä aikaa toimintapäivän rakentamiseen oli vain noin kaksi viikkoa ja koko innovaatioprojektin suorittamiseen kuusi viikkoa. Loistava ryhmähenki ja pieni positiivinen aikataulullinen stressi toivat meihin virtaa ja hyviä toteuttamiskelpoisia ideoita syntyi nopeaan tahtiin. Projekti käynnistyi suunnittelemalla vierailupäivä Käpylän peruskoululle. Tarkoituksena oli tavata kohdeluokan oppilaat ja tutustua heihin etukäteen, sekä nähdä koulun tilat, joissa itse toimintapäivä tultaisiin järjestämään.

Vierailun aikana esittelimme 10.luokkalaisille projektin tarkoitusta ja suoritimme kirjallisen kyselyn toimintapäivää silmällä pitäen. Tiedustelimme nuorilta millaisia unelma-ammatteja ja vapaa-ajan viettoon liittyviä mieltymyksiä heillä on. Kysyimme myös suoria vastauksia siihen, mitä he haluaisivat tehdä toimintapäivänä. Vastausten perusteella lähdimme rakentamaan lopullista toimintapäivän suunnitelmaa.

Päätimme rakentaa nuorille Selviytyjät -teemaan liittyvän, erilaisista pisteistä koostuvan ja joukkueittain suoritettavan toiminnallisen haasteosuuden. Tavoitteena oli keksiä mahdollisimman erilaisia taitoja esiin tuovia tehtäviä, jotta saisimme toimintapäivän aikana monipuolisen kuvan nuorten kyvyistä.

Pohdimme suunnitteluvaiheessa paljon sitä, minkälaisia taitoja haluamme nostaa esiin, ja miten se onnistuisi käytettävissä olevilla resursseilla. Jokainen tiimistämme vastasi tietyistä tehtäväpisteistä ja hankki tarvittavat välineet omaa tehtävää varten. Kehitimme kilpailun ympärille haasteita tukevan ja selittävän tarinan, jotta tämä toimintapäivä olisi ainutlaatuinen ja konseptinomainen toimintamalli. Varsinaisen haasteosuuden lisäksi suunnittelimme päivän alkuun rennon terveystietoa sisältävän aamunavaustuokion.

Toimintapäivä

Aloitimme toimintapäivän kello 9 aamulla Käpylän peruskoululla. Pidimme oppilaille lyhyen tietoiskun ‘’someniskasta’’, eli kehoa kuormittavasta asennosta elektronisia laitteita käytettäessä. Juttelimme rennosti ja kerroimme nuorille päivän kulusta. Kehotimme heitä suhtautumaan toimintaan humoristisella otteella; pääasia on, että nuorilla olisi kivaa ja saisimme heidän osaamistansa näkyviin.

Aloituksen jälkeen siirryimme liikuntasaliin, jossa tapahtui ensimmäisenä ‘’haaksirikko’’, eli tiimien jakautuminen kahteen joukkueeseen. Oppilaat muodostivat kaksi ryhmää jakautumalla kuvitteellisiin pelastusveneisiin, jotka ajautuivat kumpikin omille autiosaarilleen liikuntasalin päätyihin. Toimintapäivän aiheena oli haaksirikkoon päättynyt luokkaretkiristeily Karibianmerellä, jonka viitekehyksessä kuvitteellinen tarina eteni. Tiimien jakauduttua ryhmät keksivät itselleen nimet ja varsinainen kilpailu alkoi tehtävien muodossa.

Osallistujille annettuja haasteita

Haasteet olivat monipuolisia ja vaativat erityyppisiä taitoja

Toimintapäivän tehtäviksi valikoitui lopulta yhdeksän erilaista haastetta: kananmunaviesti, elvytys- ja ensiapupiste, kasvomaalauspiste, kananmunan suojaus, kakun koristelu, sokkoviesti, tangram-palapeli, hulahula- kilpailu ja roikkumiskilpailu. Ideana oli, että kumpikin tiimi käy omalla autiolla saarellaan kamppailua näiden humorististen tehtävien kautta ja eniten pisteitä kerännyt tiimi voittaa.

Aamupäivällä suoritettiin kolme haastetta. Ensimmäinen tehtävä, kananmunaviesti, oli joukkueittain suoritettava rata, jonka jokainen ryhmän jäsen kulki läpi lusikka kädessään. Lusikassa keikkui kananmuna, joka ei saanut tippua missään vaiheessa rataa. Tehtävä vaati muun muassa tarkkuutta, nopeutta ja tasapainoa sekä tietenkin heittäytymiskykyä. Tehtävästä nopeinten suoriutunut joukkue voitti ja sai pisteen. Elvytys- ja ensiapupisteellä tiimit pääsivät kokeilemaan elottoman ja tajuttoman ensiapua. He elvyttivät Anne-nukella ja harjoittelivat kaverin siirtämistä kylkiasentoon, sekä kävivät läpi näissä tilanteissa toimimista. Tästä yleishyödyllisestä rastista ei saanut pisteitä ja kaikki pääsivät kokeilemaan. Kolmantena aamupäivän tehtävänä oli kananmunan suojaus. Tässä haasteessa joukkueilla oli käytössään erilaisia kotoa löytyviä materiaaleja, joista oli tarkoitus rakentaa lyhyessä ajassa suojaava rakennelma kananmunan ympärille. Rakennelman tulisi kestää pudotus korkealta puolapuilta. Haaste vaatii käsityötaitoja, yhteistyökykyä ja päättelytaitoja.

Ruokailun jälkeen jatkoimme selviytymistä autiolla saarella. Sokkoviestissä ryhmät valitsivat joukostaan kaksi oppilasta, jotka sidottiin käsistä yhteen ja heidän silmät peitettiin. Muun joukkueen tuli ohjata nämä kaksi rotkoon pudonnutta kaveria takaisin ryhmän luokse erilaisten esteiden ja haasteiden sattuessa matkan varrelle. Tehtävässä testattiin ohjaustaitoja, verbaalisuutta, kykyä delegoida ja luottaa toisiin.

Yksilö- ja ryhmätehtäviä

Useimmat haasteet olivat ryhmätehtäviä, mutta myös osittain itsenäisesti suoritettavissa

Halusimme mukaan yhden loogista päättelyä ja hahmottamista vaativan tehtävän. Tangram-palapelissä joukkueet kokosivat geometrisistä muodoista koostuvista kartonginpaloista erilaisia palapelejä annettujen mallikuvien mukaisesti mahdollisimman nopeasti. Tämän avopähkinän jälkeen siirryimme kakun koristeluhaasteeseen, jossa joukkueet saivat päästää luovuutensa valloilleen. Tehtävänä oli koristella näyttävä ja persoonallinen kakku oman heimon jäsenelle.

Loppuhaasteessa opiskelijat ottivat toistensa kestävyydestä mittaa hulahula-vanteen pyörityksen ja rekkitangossa roikkumisen muodossa. Joukkueet valitsivat kumpaankin tehtävään kaksi suorittajaa. Pisimpään pyörittänyt ja roikkunut joukkue sai pisteet. Lisäksi joukkueet saivat tehdä kasvo- ja sotamaalauksia yhteishengen luomiseksi tehtävien lomassa.

Voittajajoukkue eli autiolla saarella paremmin selvinnyt ryhmä selvisi viimeisen haasteen jälkeen pisteiden perusteella. Haasteiden loputtua tarjosimme nuorille syötävää ja juotavaa, ja he täyttivät palautelapun toimintapäivästä. Jaoimme voittajajoukkueelle palkinnoksi elokuvaliput ja kiitimme koko energistä ja iloista nuorisojoukkoa upeasta aktiivisuudesta päivän aikana.

Oppilaat tehtävien parissa

Oppilailta löytyi hyväntuulista kisahenkisyyttä ja heittäytyivät haasteisiin

Teemapäivän kustannukset
Tarvikkeet 13,30 e
Tarjoilut 7,70 e
Palkinnot 80,00 e

Yhteensä 101,00 e

Oppilaiden taitojen näkyminen

Oppilaat kykenivät hauskan toiminnan lomassa miettimään omaa osaamistaan ja ryhmästä nousi esiin muun muassa seuraavia taitoja: liikunnallisuus, päättelykyky, luovuus, ensiaputaidot ja sosiaalinen lahjakkuus. Nuoret jakoivat oma-aloitteisesti ryhmässä rooleja erilaisiin tehtäviin jokaisen vahvuuksien mukaan, ja huomaamattaan sanoittivat omaa ja toistensa osaamista.

Havainnoimme itse oppilaita koko toimintapäivän ajan, jotta saisimme käsityksen heidän taidoistansa. Kiinnitimme huomiota ryhmässä toimimiseen, osallistumiseen sekä tietoihin ja taitoihin eri osa-alueilla. Kokosimme näistä havainnoista oppilaille kirjalliset henkilökohtaiset palautteet, joiden toivomme toimivan kannustimena tulevaisuutta ajatellen. Pyrimme nostamaan jokaisesta nuoresta esiin huomaamiamme luonteenpiirteitä, tietoja ja erityisiä kykyjä. Näiden havaintojen pohjalta toivomme, että nuorten itseluottamus lisääntyisi ja he tunnistaisivat omaa ja toistensa osaamista yhä paremmin.

Pohdinta

Kokonaisuudessaan projekti onnistui yli odotusten ja koimme tämän palkitsevana ja opettavaisena matkana. Nuoret pitivät järjestetystä toimintapäivästä ja antoivat meille erittäin hyvää palautetta. Erityisen mieluisaksi nuoret kokivat kilpailuasetelman ja ryhmässä toimimisen. Saimme lyhyessä ajassa kehitettyä käyttökelpoisen toimintamallin, joka on toistettavissa ja sovellettavissa muuallakin.

Ryhmähengellä on suuri merkitys.
Oppilaan vastaus kysymykseen, mitä uusia taitoja on opittu päivän aikana

Tavoitteemme nuorten osaamisen tunnistamisesta ja sanoittamisesta täyttyi projektin aikana. Oli hyvä idea, että jaoimme 10. luokkalaisista muutaman opiskelijan jokaiselle ohjaajalle tarkkailtavaksi, jotta jokaisen taitoja tuli varmasti seurattua ja sanoitettua. Haasteissa tuli hyvin esille varsinkin niiden oppilaiden taidot, jotka olivat vahvoilla kyseisessä lajissa. Hiljaisempien oppilaiden kohdalla kohdennettu seuraaminen osoittautui erityisen hyödylliseksi, sillä pystyimme huomaamaan päivän aikana useita piirteitä ihan jokaisesta nuoresta. Taitojen sanoittaminen tapahtui osittain jo toimintapäivän aikana, kun nuorten osaamista kehuttiin ja heitä kannustettiin.

Esimerkkejä kerätyistä palautteista

Oppilailta kerättiin palaute päivän lopuksi

Opimme projektin aikana kehittämään luovaa ajatteluamme ja toteuttamaan hulluiltakin tuntuvia ideoita. Luotimme rohkeasti omaan visioon ja hyödynsimme aiempaa kokemusta nuorten kanssa työskentelystä. Kehityimme nuorten ohjaamisessa ja saimme mahdollisuuden parantaa omia vuorovaikutustaitoja, jotka ovat tärkeässä osassa jokaisen meidän ammattitaitoa. Huomasimme myös, että oman persoonan tuominen asiakastyöhön ja oman innokkuuden välittäminen nuoriin on avainasemassa onnistuneen toiminnan luomisessa.

Opimme, että projektityöskentelyssä huolellinen suunnittelu on erityisen tärkeää. Hyvä suunnitelma kantoi meidät pitkälle tässäkin projektissa. Saimme paljon arvokasta kokemusta projektityöskentelyn eri vaiheista ja niiden merkityksestä; huolellinen tekeminen palkitsi aina seuraavassa vaiheessa. Tiivis aikataulu vaati nopeaa etenemistä joka viikko, ja opimme näiden viikkojen aikana tekemään ripeitä päätöksiä ja tarttumaan haasteisiin rohkeasti.

Toiminnan innovatiivinen arvo olisi voinut olla vielä korkeampi. Ideassamme on potentiaalia, mutta olisi vaadittu enemmän suunnittelua ja perehtymistä, jotta se todella toimisi laajalti nuorten taitojen esille tuomisen välineenä. Onnistuimme tuomaan taitoja esille nuorille itselleen, mutta viestin välittäminen suuremmalle yleisölle vaatisi vielä hurjasti työtä. Projektin Selviytyjät -teema olisi voinut olla vielä näkyvämmin esillä toteutuksessa, ja työnjako toimintapäivässä tiimin kesken olisi voinut olla selkeämpää.

Tiimimme toimi todella aktiivisesti koko projektin ajan. Kaikki jäsenet olivat aina paikalla ja pystyimme hyödyntämään ryhmäläisten osaamista, kuten ensiaputaitoja, ohjauskokemusta ja teknisiä taitoja. Tapasimme monta kertaa viikossa ja live-tapaamiset olivat meille tehokas ja innostava tapa työskennellä. Motivaatio pysyi korkealla koko projektin ajan ja olimme suurimman osan ajasta innoissamme omasta toiminnastamme. Koimme isona plussana monialaisuuden ja sen, ettemme tunteneet toisiamme etukäteen. Jokaisen oli pakko opetella toimimaan uudessa ympäristössä ja hakea itselleen rooli, joka tukee työskentelyä juuri tässä tiimissä. Koko kokemus oli upea ja antoi varmasti voimaa sekä nuorille että meille projektin tekijöille.

Parasta oli se ensimmäinen ryhmäkilpailu.
Oppilaan palaute teemapäivästä

Lähteet

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=2782