Info

Liaani-hanke kehittää välineitä, jotka tukevat työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista, opiskelumotivaatiota sekä elämänhallintaa ja terveyttä. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on nuorten osallisuuden tukeminen ja osaamisen tunnistaminen aiempaa paremmin.

Hallintaa elämään, terveyttä sekä motivaatiota opiskeluun

Valituilla keinoilla lisätään muun muassa nuorten elämänhallintaa, terveyttä ja opiskelumotivaatiota. Kehittämistyö kohdennetaan erityisesti harrastus- ja oppimisympäristöihin sekä nivelvaiheisiin, joissa nuori siirtyy aikaisemmasta toimintaympäristöstä, kuten oppilaitoksesta, toiseen tai työelämään.

Toiminnan ytimessä on toimivien palvelukonseptien tunnistaminen, kehittäminen, arviointi ja siirtäminen uusiin ympäristöihin palvelumuotoilun avulla.

Palvelukonsepti voi sisältää menetelmiä tai toimintatapoja

Palvelukonsepti voi sisältää menetelmiä (esimerkiksi liikunnan ohjaajakoulutus, digitaalinen tarinankerronta, valokuvalliset menetelmät, toiminnalliset lautapelit, draamamenetelmät) tai toimintatapoja (esimerkiksi sukupuolisensitiivinen kohtaaminen), joita halutaan toteuttaa uusissa ympäristöissä.

Palvelukonsepteja kehitetään harrastejärjestöjen, oppilaitosten ja nuorten kanssa toteutetuissa työpajoissa, joissa edistetään myös nuorten tietoisuutta omasta elämänhallinnastaan, terveydestään sekä vapaa-aikana kertyvästä osaamisesta.

Liaanissa tuotetaan

  1. Uusia alueellisia, innovatiivisia ja verkostomaisia yhteistyön ja erilaisten työtapojen muotoja (oppilaitokset, harrastustoiminta)
  2. Moniammatillisesti sovellettavia nuorten elämänhallintaa, työllistymistä ja opiskelua tukevia palvelukonsepteja sekä tapoja siirtää toimivia palvelukonsepteja erilaisiin toimintaympäristöihin
  3. Toimivien palvelukonseptien arviointikehikko eli kriteerit, joilla arvioidaan palvelukonseptien toimivuutta ja tehokkuutta
  4. Erilaisissa ympäristöissä hankitun osaamisen tunnistamista ja sanoittamista tukeva työkalu
  5. Yhteistoiminnallisesti tuotettavaa tukiaineistoa, koulutusta ja uusia opetuksellisia ratkaisuja ohjauksen ammattilaisille

Hankkeen tuloksista järjestetään koulutusta sekä kehitetään uusia opetuksellisia ratkaisuja ja tukiaineistoa nuorten parissa työskenteleville ohjauksen ammattilaisille.

Toiminta-alue

Hanke toimii ensisijaisesti kolmella alueella, joilla on alueelliset koordinaattorit:

Hankkeessa on neljä muuta osatoteuttajaa:

Mukana on myös muita yhteistyökumppaneita kuten Vantaan aikuisopisto, Vantaan ammattiopisto Varia ja Auralan nuorten Turun tyttöjen talo. Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Toiminnan tuloksia juurrutetaan valtakunnallisesti muun muassa tämän nettiportaalin avulla, hyödyntämällä sosiaalista mediaa ja järjestämällä valtakunnallisia levittämisverstaita eri puolilla Suomea.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Niina Pietilä
Puh. +358 334 1241
etunimi.sukunimi@metropolia.fi