Värikäs maailma -työpaja

Innovaatioprojektin loppuraportti
Mira-Liina Skyttälä
Maija Luoma
Metropolia Ammattikorkeakoulu


Johdanto

Lähdimme toteuttamaan nuorille naisille suunnattua työpajatoimintaa osana Metropolia Ammattikorkeakoulun Innovaatiokurssia, joka on laajudeltaan 10 opintopistettä. Työpajan toteutus on osa EU:n tukemaa Liaani-hanketta, jolla kehitetään välineitä, jotka tukevat työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista, opiskelumotivaatiota, elämänhallintaa ja terveyttä. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on nuorten osallisuuden tukeminen ja osaamisen tunnistaminen aiempaa paremmin.

Tavoitteet

Innovaatiokurssimme tavoite oli tukea nuorten elämää ja erityisesti keksiä uusia toimintatapoja yksinäisyyden kanssa kamppailevien nuorten tueksi. Henkilökohtaiseksi tavoitteeksemme nousi myös puhtaasti onnistumisen ja ilon tunteiden aikaansaaminen ja sen synnyttävät kokonaisvaltaiset positiiviset vaikutukset nuoren elämään.

Suunnitteluprosessi

Värikäs maailma

Lähdimme tutustumaan nuorten naisten maailmaan ja miten nuoret käsittelevät yksinäisyyttä tutkimuksen avulla. Selvitimme millä tavoin nuoret kirjaimellisesti tuntevat yksinäisyyden elämässään ja mitkä ovat yleisimmät toiveet yksinäisyyden taltuttamiseksi. Tutkimuksessamme eniten iloa ja onnea tuottavat asiat olivat perhe, hyvä ruoka, musiikki ja edes yhden hyvän ystävän olemassaolo, jonka kanssa jakaa huolia.

Kerro ystävälle – työpaja

Oma pajatoimintamme osui juuri ystävänpäivän tienoille, joten halusimme yhdistää tyttöjen kanssa toimimisen jollakin tavalla konkreettisesti ystävien muistamiseen. Ajatuksemme myös oli, että pajassa tehtävät asiat antaisivat mahdollisesti tilaisuuden uuden ihmisen lähestymiseen, josta haluaisi saada uuden ystävän. Myös suomen kielen taidon kehittäminen ja sen käyttöön rohkaisu oli suuressa roolissa.

Nuorisokulttuurit tutkimus

Tämän päivän nuorisokulttuurien yhteisenä kantavana ideologiana on yhdenvertaisuus ja suvaitsevaisuus. Enää ei voida puhua alakulttuureista vaan pikemminkin osakulttuureista. Nuorien pukeutuminen ei enää viesti vahvasta sitoutumisesta tiettyyn ala kulttuuriin, vaan sillä halutaan korostaa omaa individualismia. Nuoret ovat vapautuneet alakulttuurien luomista ryhmistä ja lokeroinnista ja voivat samanaikaisesti kuulua moniin osakulttuureihin, joista muodostuva kokonaisuus on nuori itse.

Nuorisokulttuurin muutoksista huolimatta nuoruudessa kaverit ovat yhä tärkeitä ja ystävyyssuhteiden merkitys kasvaa. Kavereiden kanssa puhuminen ja sen myötä tuleva vertaistuki on tärkeää. Tietyistä asioista puhuminen kavereiden kanssa voi olla helpompaa, kuin taas aikuiselle puhuminen. Tietysti on tilanteita, joissa asia on toisinpäin ja silloin on hyvä, että nuorella on myös aikuisia ihmisiä elämässään, joille puhua ja saada neuvoja. Tyttöjen ystävyyssuhteet ovat usein intiimimpiä ja intensiivisempiä esimerkiksi vain kahden nuoren välisiä, jossa kaikki vapaa-aika vietetään yhdessä. Tällainen ystävyys luo turvallisen ilmapiirin, jossa voi puhua itselleen tärkeistä asioista vapaasti.

Harrastukset ja mielenkiinnon kohteet auttavat nuorta löytämään itsensä ja myös ilmaisemaan itseään, mikä on hyvin tärkeää. Itseilmaisusta ja mielekkäästä tekemisestä saa voimaa ja uskoa itseen.

Nuorten tyttöjen elämää ohjaavat paljolti trendit. Mitä pukea päälle, mitä kuunnella, mitä harrastaa jne. Erilaisuudelle on kuitenkin sijaa ja jokaista trendiä ei tarvitse omaksua. Internet on vahvasti mukana elämässä. Fyysisellä sijainnilla enää ole niin paljon merkitystä, jolloin ei synny sijainnin synnyttämiä ryhmiä.

Individualismin korostus ja itsensä kehittäminen näkyy myös siinä, että kaikkea ei tarvitse harrastaa ryhmässä, vaan yksinkin voi olla. Lukeminen, taide, valokuvaus jne. ovat asioita, joita nuori voi harrastaa yksin ja kehittyä yksilönä. Tämä on mielestäni todella tärkeää.

Nuorista moni kokee yksinäisyyttä jossakin vaiheessa elämäänsä, mutta usein vain hetkellisesti. Jos yksinäisyys jatkuu esimerkiksi vuodesta toiseen, on sillä jo merkittävä vaikutus. Ystävät ovat usein se voimavara, jolla selvitään läpi nuoruuden ja luodaan hyvä pohja tuleviin elämän haasteisiin. Pelot, fobiat, ahdistus, masennus ja itsetuhoisuus ovat sekä syy että seuraus yksinäisyyteen. Yksinäisyys usein johtaa masennukseen, jota on huomattavasti hankalampi hoitaa kuin yksinäisyyttä.

Yksinäisyyttä voi olla vaikea huomata ulkoapäin ja nämä yksinäiset nuoret kertovat ikään kuin katoavansa. Kukaan ei huomaa eikä välitä. Nuori saattaa aktiivisesti jättäytyä pois aktiviteeteista ja sosiaalisista tilanteista torjutuksi tulemisen pelosta. Yksinäisyys kuormittaa nuorta ja vie valtavasti energiaa, mikä saattaa heijastua huonona koulumenestyksenä. Yksinäisyys johtaa kierteeseen, joka tulisi pysäyttää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Yksinäiselle nuorelle ryhmä aktiviteetit ovat äärimmäisen tärkeitä. Ihmisten tapaaminen, sosiaalisten taitojen harjoittelu ja fyysinen aktiivisuus saavutetaan yhteisen tekemisen ja harrastamisen kautta. On huomattavasti luonnollisempaa saada yhteys toiseen ihmiseen yhdessä tekemisen kautta, jolloin se usein tulee kuin luonnostaan. Onnistumisen tunteet ovat tärkeitä itsetunnon ja sosiaalisen rohkeuden kasvattamisessa. Kaiken ikäiset ihmiset tarvitsevat tunnetta siitä, että pystyy ilmaisemaan itseään ja tulee kuulluksi.

Kuvakollaasit

Kuvakollaasi 1

Feeling Good

Kuvakollaasi 2

Ystävyys

Kuvakollaasi 3

Tekemisen ilo

Kuvakollaasi 4

Värikäs maailma

Toteutus

Työpajassamme valmistimme marmoroituja kortteja, joita oli helppo tehdä ja jotka tarjosivat upeita lopputuloksia pienellä vaivalla. Osalla ryhmässä olleilla tytöillä oli heikompi suomen kielen taito, joten teimme valmiiksi esimerkkikortteja, joihin olimme kirjoittaneet lyhyitä suomenkielisiä lauseita, joita ystävälle voisi sanoa. Halusimme tilanteesta ja työskentelystä mahdollisimman rentoa ja vaivatonta, joten avasimme hieman ystävänpäivän merkitystä ja kuulostelimme tyttöjen tunteita korttien antamisesta. Marmorointi on prosessina erittäin helppo ja hauska ja työskentelyn ohessa näimmekin aitoa iloa ja innostumista tyttöjen kasvoilla.

Läsnäolomme tueksi teimme vielä konkreettiset työohjeet koskien marmorointia. Ohjeet myös jäivät Vantaan Niceheartsille, jotta tytöt voivat halutessaan tehdä lisää kortteja.

Marmorointitekniikka

Marmorointitekniikalla voidaan kuvioida erilaisia materiaalipintoja luoden spontaaneja marmorimaisia väripintoja. Marmorointiin käytetään siihen tarkoitettua marmorointiliisteriä sekä värejä. Tässä tapauksessa käytimme Deka-merkkisiä tuotteita Tempera-taidetarvikeliikkeestä.

Marmorointiliisteri sekoitetaan paukkauksen ohjeen mukaan ja annetaan jähmettyä. Jähmetyttyään liisterin pinnalle tipetillä tiputeltu väri ei uppoa, vaan jää seoksen pinnalle ja mahdollistaa marmorimaisten kuvioiden synnyn. Tässä vaiheessa on myös mahdollista vaikuttaa kuvioihin liikuttelemalla väriä tipetin päällä ja muodostaa haluamiaan kuvioita. Tämän jälkeen liisterin pinnalle asetetaan värjättävä asia, joka tässä tapauksessa oli A6 kokoinen kartonkinen korttipohja. Kortti asetetaan seoksen päälle ja nostetaan pois pöydälle kuivumaan. Marmorimainen pinta on nyt siirtynyt liisterin pinnalta korttiin, joka kuivataan ja viimeistellään haluamallaan tavalla.

Valitsimme marmorointitekniikan, koska halusimme antaa tytöille onnistumisen voimaannuttavaa tunnetta ja iloa, jota itse olemme saaneet kokeilemalla tätä tekniikkaa.

Esimerkkikortit

Esimerkkikortit

Esimerkkikortit

Työohje

Työohje

Työohje

Työpaja kuvina

Työpaja kuvina

Työpaja kuvina

Valmiita kortteja

Valmiita kortteja

Valmiita kortteja

Valmiita kortteja

Valmiita kortteja

Pohdintaa

Uskomme, että työpajamme täytti kaikki tavoitteemme sekä odotuksemme ja kumpikin osapuoli, me sekä tytöt, saimme valtavasti positiivista energiaa pajapäivämme ansiosta. Oli hienoa huomata kuinka tytöt vapautuivat ja rentoutuivat työskentelyn edetessä. Ilmapiiri oli kaikenkaikkiaan iloinen ja innostunut. Merkittävimpänä nostaisimme esiin ylepydentunteen, jonka onnistuneet kortit saivat aikaan tytöissä. Uskomme, että saimme aikaan onnistumisen ja ylpeyden tunteita, jotka ovat sekä voimaannuttavia että positiivista energiaa kasvattavia.

Oli myös hienoa huomata kuinka selkeää tyttöjen itseilmaisu oli. Jokaisella oli oma tyyli, jota uskallettiin toteuttaa. Kaiken kaikkiaan tytöt olivat hyvin keskittyneitä omiin töihinsä, mutta usein h-hetkellä, kun kortti nostettiin liisteristä kaikkien huomio keskittyi siihen ja onnistumisen tunne oli kollektiivinen uuden upean kortin noustessa liisteristä.

Toivomme, että työpajamme ansiosta tytöt ovat jatkossa rohkeampia ja itsevarmempia ja heille on avautunut keinoja ja halua ilmaista itseään. Toivomme, että heille on syntynyt usko siihen, että he osaavat ja pystyvät.

Itsearviointi

Innovaatioprojektin tavoitteina oli ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojen kehittäminen sekä luovien ja innovatiivisten ratkaisujen, toimintatapojen sekä palvelujen kehittäminen asiakkaan tarpeiden mukaan. Projekti kattoi ideointi, -suunnittelu, -toteutus -sekä arviointivaiheen.

Ryhmämme onnistui mielestämme tavoittamaan asiakkaan tarpeet ja toiveet ja tuottamaan palvelun, joka annetussa ajassa tuotti asiakkaalle merkittävästi iloa, ylpeyttä ja voimaantumisen tunnetta.

Käytimme apunamme suunnittelussa omia henkilökohtaisia kokemuksiamme, laajaa tekniikkaosaamistamme sekä kykyä asettua toisen ihmisen asemaan. Meillä oli korkea motivaatio sekä aito halu tuottaa asiakkaalle iloa.

Ryhmämme toimi tasavertaisesti ja tehokkaasti. Kaikilla oli selkeät tehtävät ja vastuualueet, mutta paljon teimme myös konkreettisesti yhdessä yhteistyönä. Ryhmätyöt eivät aina ole helppoja, mutta tehtävän luonteen takia se sopi tähän todella hyvin. Suunnittelijoina meillä on oma suunnittelijaidentiteetti ja vahva näkemys visuaalisuudesta ja esteettisyydestä mikä saattaa ryhmätyötilanteessa koitua ongelmalliseksi. Kuitenkin tämänkaltaisessa half design – suunnittelussa, jossa tavoitteena oli tuottaa enemmänkin henkistä hyvää oloa ja iloa ja unohtaa oma vahva suunnittelijaidentiteetti, oli melko virkistävää.

Kokemuksena tämä kurssi oli aivan huippu, koska pääsimme tapaamaan kaikki ihanat tytöt ja rennosti tekemään yhdessä. Uskon, että kumpikin osapuoli on tämän kurssin jälkeen rikkaampi.