Värikäs maailma painaen -työpaja

Innovaatioprojektin loppuraportti
Iman Tuulenvirta
Marika Kukkonen
Heidi Voutilainen
Metropolia Ammattikorkeakoulu


Taustatutkimus nuorisosta

Nuorisokulttuureista

Erilaiset nuorisokulttuurit antavat nuorille mahdollisuuden toteuttaa itseään, vahvistaa identiteettiään sekä kuulua johonkin ryhmään. Ystävyyssuhteita on helpompi solmia kaltaistensa kanssa ja yhteenkuuluvuuden tunne on voimakas. Ns. alakulttuuri voi syntyä esimerkiksi musiikin, pukeutumisen, harrastuksen tai maailmankatsomuksen kautta. Virtuaaliset tapaamispaikat, pelit ja verkkomaailma vähentävät sosiaalista yksinäisyyttä, mutta lisäävät emotionaalista eli läheisen ystävän puutetta. Internet antaa mahdollisuuksia itseilmaisulle ja viestinnälle sekä kokemusten jakamiselle tavalla, joka ei ennen ollut mahdollista. Tämä palvelee varsinkin individualistisessa länsimaisessa kulttuurissa kasvaneita nuoria.

Ystävyydestä

Nuoret pitävät ystäviään suuressa arvossa ja heidän arkensa rakentuu usein kaverisuhteiden ympärille. Ystävien hyväksyntä on tärkeää. Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksen mukaan nuoret itse pitävät ystävien puutetta yhtenä tärkeimpinä syrjäytymisen syistä. Nuorille, jotka ovat itsenäistymässä ja rakentavat omaa elämäänsä ystävät ovat erityisen tärkeitä.

Tanssivat_nuoret

Yksinäisyydestä

Toukokuussa 2015 Rahaautomaattiyhdistyksen teettämän tutkimuksen mukaan 18–24-vuotiaat ovat kaikkein yksinäisimpiä Suomessa. Joka kuudennella suomalaisella ei ole mitään ryhmää tai yhteisöä, johon he tuntisivat kuuluvansa. Neljällä prosentilla ei ole yhtään ystävää. THL:n teettämän kouluterveyskyselyn mukaan ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajatytöistä 10−16 prosenttia ilmoittaa, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää. Identiteettikysymykset ovat usein haasteellisia, erityisesti ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajanuorilla, kun vanhempien kulttuuri ja suomalainen kulttuuri repivät eri suuntiin. Yksinäisyyttä on vaikeaa ratkaista viranomaisten toimenpiteillä. Yhdistys- ja järjestötoiminnalla on suuri rooli yksinäisyyden vähentämisessä. Erityisesti nuoret ovat halukkaita toimimaan järjestöjen vapaaehtoistyössä.

Osallistava muotoilu

Osallistava muotoilu syntyi 1970-luvulla osana pohjoismaista työpaikkademokratialiikettä. Ajatuksena oli, että niiden, joille suunnitellaan pitäisi olla mukana suunnittelussa. Vähitellen osallistavan muotoilun ajatus on noussut marginaalista valtavirtaan, työpaikoilta kaupunkisuunnitteluun sekä varhaiskasvatukseen muotoilukasvatuksen muodossa. Parhaimmillaan varhaiskasvatuksen puolella on päästy Oppimaisema-konseptiin, jossa oppilaat osallistuvat sekä fyysisten että virtuaalisten oppimisympäristöjen suunnitteluun. Esine- ja tuotekeskeisestä muotoilusta on siirrytty yhä enemmän kohti palveluja, konsepteja ja elämyksiä kattavaa muotoilua, niin kutsuttua aineetonta muotoilua.

Osana Liaani-hanketta toteutetussa Värikäs maailma painaen -työpajassa oli enemmän kyse työpajakonseptista kuin pajaan osallistuneiden tyttöjen tekemistä tuotteista. Toiveissamme oli, että tytöt käyttäisivät työpajassa oppimaansa tekniikkaa jatkossa omiin tarpeisiinsa, kokeilisivat erilaisia materiaaleja ja tekniikoita. Niceheartsin ohjaaja oli erityisen kiinnostunut mahdollisuudesta painaa myös kangasta leimasintekniikalla. Alkutapaamisissa tytöt kertoivat olevansa kiinnostuneita myös ruuanlaitosta, toivottavasti jatkossa ruuanlaittoiltojen kattaus toteutetaan itse painetuin pöytäliinoin.

Varsinaisen työpajan lisäksi loimme Instagram-tilin, johon lisäsimme työohjeet sekä leimasimille että painannalle ennen työpajaa, ja kuvia tyttöjen valmiista töistä työpajan jälkeen. Ohjeet olivat työpajassa käytössä myös tulostettuina, sillä joidenkin pajaan osallistujien suomen kielen taito oli puutteellista. Vaihekuvat helpottavat ohjaamista huomattavasti tilanteissa, joissa yhteinen kieli puuttuu, ja näin ohjeista on hyötyä jatkossa myös Niceheartsin omille ohjaajille.

Muotoilukasvatus on tutustuttamista muotoiluun, sen eri ilmenemismuotoihin ja mahdollisuuksiin. Se auttaa näkemään omat vaikutusmahdollisuutensa ympäristön ja paremman arjen luomisessa. Muotoilukasvatuksessa omakohtaisen tekemisen kautta opitaan muotoilijan työskentely- ja ideointitaitoja ja luovan prosessin hallintaa. Avoimet prosessit ja tehtävät ruokkivat uteliaisuutta, luovuutta ja luovassa ongelmanratkaisussa tarvittavia taitoja.

Jokaisen tosissaan tehty työ on tärkeää. Sitten jos joku menee pieleen, niin se on sitten oppimisen paikka eli se iloinen mokaaminen… Sellainen ajatus että saa yrittää ja tehdä kaikkea ja saa epäonnistua, ja se kuuluu siihen oppimiseen.
Mutkun pilottivaiheeseen osallistunut opettaja

Suunnitteluprosessi

Alussa jokainen opiskelija mietti teemaan sopivia tuoteideoita, joita olisi mahdollista toteuttaa työpajassa, jossa eritasoisten tekijöiden piti lyhyessä ajassa omaksua tekniikka, päästä tekemään itse ja kokea onnistumisen iloa. Tuote ei siis voinut olla kovin työläs tai monimutkainen.

Tunnelma

Kartoitusprosessissa kuvat olivat suuressa roolissa edustaen ajatuksia ja ideoita. Opiskelijoiden teemoihin (värikäs maailma, ystävyys, tekemisen ilo, tuoteideat) valitsemien tunnelmakuvien avulla myös Niceheartsin tytöt saivat kertoa omista mieltymyksistään ensimmäisellä tapaamiskerralla. Esille nousivat kauniit kuviot, voimakkaat värit, ilo ja ystävyys.

TP-Ideat

TP-Ideat2

Yksi Niceheartsin tyttöjen valitsemista tunnelmakuvista oli koristeellinen lahjapaperi. Työpajaryhmämme päätti lähteä kehittämään leimasinpainantatyöpajaa, jossa tytöt saisivat suunnitella ja painaa itse lahjapaperia tai -pusseja. Erilaisilla leimasimilla, väreillä ja yhdistelmillä on mahdollista luoda loputtomasti omintakeisia, värikkäitä ja kauniita pintoja. Itse tehtyyn paperiin kääritty lahja ilahduttaa erityisesti.

Työpajan valmistelu

Päätimme toteuttaa leimasimet softislevystä. Leikkasimme siitä erilaisia muotoja ja kuvioita ja liimasimme ne Metropolian puutyöpajasta saamiimme puupalikoihin.

Valmistelu1

Valitsimme painamiseen akryylivärit, jotka olivat tarpeeksi peittäviä sekä vedenkestäviä. Nicehearts ry:llä oli varastossa valmiita paperipusseja, joita he toivoivat meidän hyödyntävän, joten paperia ei tarvinnut hankkia eikä lahjapusseja askarrella itse. Muut tarvikkeet, kuten suttupaperit tai värien sekoittamiseen tarvittavat astiat, löytyivät joko Nicehearts ry:ltä tai Metropoliasta. Projektiin varatuilla rahoilla ostimme softiselvyt sekä akryylivärit.

Valmistelu2

Testasimme painamista valmiilla leimasimilla ja varmistimme kaiken toimivan.

Ajattelimme myös antaa tytöille mahdollisuuden oman leimasimen tekemiseen, jota varten oli valmiina ohjeet ja tarvikkeet.

Valmistelu3

Päätimme avata työpajallemme Värikäs maailma painaen oman Instagram-tilin, jonne kuvasimme työvaiheitamme, ohjeet, työpajan tekemistä ja tyttöjen tekemiä valmiita pusseja.

Leimasinpainantaohje

Leimasinohje

Kuvia työpajasta

Instagram-tili: @varikasmaailmapainaen

Tekemisen iloa pajassa! #leimasin #painanta @metropolia_uas

A photo posted by Värikäs maailma painaen (@varikasmaailmapainaen) on

Tekemisen iloa pajassa! #leimasin #painanta @metropolia_uas

A photo posted by Värikäs maailma painaen (@varikasmaailmapainaen) on

Tekemisen iloa pajassa! #leimasin #painanta @metropolia_uas

A photo posted by Värikäs maailma painaen (@varikasmaailmapainaen) on

Muutama kuva työpajasta

Muutama kuva työpajasta. Kaikki kuvat löytyvät @varikasmaailmapainaen Instagram-tililtä.

Innovaatioprojekti

Opetussuunnitelmaamme kuuluu 10 opintopisteen suuruinen innovaatioprojekti – kurssi, jonka tavoitteena on hyödyntää opiskelijan omaa asiantuntijaosaamista ja tuoda sen moniasiantuntijuuteen perustuvaa toimintaa sekä kehittää muiden toimijoiden kanssa käytännöllisiä, luovia ja innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Innovaatioprojekti oli osa Liaani-hanketta, joka toteutettiin työpajoina yhteistyössä Vantaan Nicehearts -yhdistyksen kanssa. Työpajojen aiheena on Värikäs maailma. Nicehearts ry on vuonna 2001 perustettu yhdistys, jonka toiminnan tavoitteena on tyttöjen ja naisten hyvinvoinnin edistäminen, alueellisen hyvinvoinnin ja vaikuttamisen sekä osallisuuden lisääminen, integraation ja kotouttamisen edistäminen yhteiskunnassamme. Yhdistys ylläpitää Tikkurilan keskustassa sijaitsevaa Naisresurssikeskus Pihlajaa. Metropolian opiskelijoiden Värikäs maailma -työpajat ovat osa avoimen tyttöjen tilan toimintaa. Ryhmän osallistujat ovat 10–28 vuotiaita Vantaalla asuvia maahanmuuttajataustaisia tyttöjä.

Opintoja edistävä tarkoitus

Projektin pääpaino oli osallistavassa muotoilussa. Projektin tavoitteena oli ennaltaehkäistä nuorten tyttöjen syrjäytymistä tekemisen kautta. Tekeminen eli työpajat dokumentoitiin kuvin ja muistiinpanoin. Oli tärkeää kiinnittää huomiota, miten pajoihin osallistuneet tytöt lähtivät mukaan ja toteutuiko ennaltaehkäiseminen.

Aikataulu

Projekti lähti käyntiin 11.1.2016 ja päättyi 16.3.2016. Projekti toteutettiin ryhmätyöskentelynä ja ryhmät saivat vapaasti aikatauluttaa itsensä, kontaktiopetuspäiviä oli noin kerran viikossa. Ryhmänä olimme toimiva kokoonpano, jaoimme keskenämme eri tehtävät ja kukin teki ne itsenäisesti seuraavalle tapaamiskerralle.

Materiaalit ja kustannus

Kukin ryhmä sai käyttöönsä 50 euroa omalle pajalleen Liaani -hankkeen tiimoilta. Oli ensisijaisen tärkeää kierrättää mahdollisimman paljon materiaaleja työpajaa varten. Pajassa käytetyt materiaalit:

 • Amsterdam Akryyliväri Magenta 577
 • Amsterdam Akryyliväri sininen 512
 • Amsterdam Akryyliväri vihreä 615
 • Amsterdam Akryyliväri valkoinen 105
 • Moosgummi Softislevy (Foam rubber)
 • Liimana käy esim. Erikeepperi tai muu yleisliima, pajassa käytimme pikaliimaa
 • Maalarinteippiä
 • Siveltimiä, kippoja ja kuppeja
 • Suttupaperia
 • Vaahtomuovi ja puupalikat kierrätetty Metropoliasta, paperipussit saatiin Vantaan Niceheartsilta

Suurin osa välineistä löytyi Niceheartsilta ja hankerahoilla ostimme akryylivärejä sekä softislevyä.

Värikäs maailma painaen -työpaja

Pajapäivämme oli 7.3.2016. Paikalla oli 5 tyttöä, 1 Niceheartsin työntekijä, 1 vapaaehtoistyöntekijä, 2 opiskelijaharjoittelija, 1 vierailija, me ja 2 assistenttiamme. Olimme ajoissa paikalla ja laitoimme kaiken valmiiksi juuri ennen tyttöjen tuloa. Valmisteluaika jäi lyhyeksi, ja tytötkin olisivat ehkä tarvinneet tauon pajan ja edellisen toiminnan väliin. Alussa esittelimme itsemme, jonka jälkeen kerroimme mitä pajan aikana teemme. Meillä oli mukana kaikki tarvittava sekä kuvalliset ohjeet. Näytimme konkreettisesti miten painetaan paperille.

Tunnelma oli hektinen, pienessä tilassa oli monta eri tekijää, emmekä tienneet kuka oli vapaaehtoinen ja kuka ohjattava tyttö. Tiedostaminen olisi helpottanut työtämme ja olisimme voineet keskittyä vain ja ainoastaan ohjattaviin tyttöihin. Tytöt olivat ujoja ja paikalla oli liikaa ylimääräisiä ihmisiä, joiden tuloa emme tienneet etukäteen. Esittelykierros olisi ehkä ollut paikallaan ja meidän olisi pitänyt osata ottaa voimakkaampi, opettajamainen rooli.

Tyttöjen kiinnostus lopahti melko nopeasti ja muutaman painetun pussin jälkeen siirtyivät muihin intresseihin. Ehkä tytöillä oli ollut liian monta kädentaitopajaa peräkkäin, tai olisimme voineet rytmittää pajan toisin.

Tyttöjen osallistaminen sosiaalisen median sisällön tuottamiseen oli alun perin ajatuksena. Tytöt olisivat esimerkiksi voineet ottaa itse kuvia työpajan Instagram-tilille ja tehdä siitä itsensä näköisen, mutta sille ei jäänytkään aikaa.

Assistenttien huomioita:

 • Alussa tunnelma oli melko jännittynyt, ohjeistus ja toiminnan aloitus olisi voinut olla innostavampaa
 • Tekeminen vaikutti mieluisalta ja tytöt innostuivat hyvin nopeasti kokeilemaan painamista
 • Ehkä painamisen olisi konkreettisemmin voinut kohdistaa teini-ikäisten tyttöjen kiinnostuksen kohteisiin, koska näytti siltä että, paperipussien painanta kävi nopeasti tylsäksi
 • Tunnelma oli hyvä ja rento, ilmassa oli naurua ja iloista mieltä
 • Ohjaajilta olisin ehkä kaivannut hippusen enemmän heittäytymistä
 • Osa tytöistä olisi kaivannut enemmän ’kädestä pitäen’ esimerkkiä ja ohjaamista, olivat melko arkoja yrittämään ja epäilivät ehkä omia taitojaan
 • Oli mukava huomata, että osa innostui tekemään myös omia leimasimia

Lähteet

https://www.instagram.com/varikasmaailmapainaen/
http://www.nicehearts.com/
https://www2.ray.fi/fi/ray/ajankohtaista/nuoret-aikuiset-kaikkein-yksin%C3%A4isimpi%C3%A4-suomessa
https://www.thl.fi/fi/-/kouluterveyskysely-ystavyyssuhteet-tukevat-nuorten-hyvinvointia
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=onn00107
https://www.nyyti.fi/tietoa/yksinaisyys/yksinaisyydelle-loytyy-monia-syita/
http://www.vaestoliitto.fi/nuoret/mina-ja-muut/ihmissuhteet/ystavyys/
http://yle.fi/uutiset/ystavat_ovat_nuorille_luultua_tarkeampia/5365896
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/tutkimus-ekologisuus-ja-eettisyys-arvot-entista-tarkeampia-nuorille/1936810
http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/nuoret_luovat_omaa_suomalaisuutta
http://yle.fi/uutiset/yksinainen_lapsi_ma_en_kelpaa_mihinkaan/6303987
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/67681/Siljamaki_Katja.pdf?sequence=1
http://www.muotoilutarinat.fi/fi/artikkeli/osallistava-suunnittelu/
http://palveludesign.wordpress.com/tag/osallistava-suunnittelu/
Mutku- muotoilukasvatusta peruskouluun, opettajan opas, Suomu ry, 2014 http://www.muotoilukasvatus.info/wp-content/uploads/2015/06/ARTS_2014_Leinonen_Tiina.pdf
http://www.oppimaisema.fi/